MEMBRII O.N.V.V.

O.N.V.V. este constituit din specialişti in domeniul vitivinicol, din cercetare, învăţământ, producţie si comercializare, aleşi in adunarea generala si aprobaţi prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Membrii O.N.V.V. pot fi membri activi si membri de onoare. Membrii activi sunt persoanele fizice numite de adunarea generala si aprobaţi prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si care, cunoscând Statutul, sunt de acord cu scopul O.N.V.V. si înţeleg ca prin propria activitate sa contribuie la realizarea lui.

Decizia asupra acordării calităţii de membru activ o are Adunarea generala a O.N.V.V., decizie care nu trebuie motivata si care va fi supusa aprobării prin ordin al ministrului agriculturii, jadurilor si dezvoltării rurale. Persoanele care doresc sa devină membri vor depune o cerere scrisa la structura economico-administrativa si vor achita taxa de înscriere, care va supune cererea spre aprobare Adunării generale.

Pot fi membri de onoare personalităţi recunoscute din domeniul viticulturii si vinificaţiei care prin activitatea lor sprijină activitatea O.N.V.V. si care nu optează pentru calitatea de membru activ. Calitatea de membru de onoare se acorda de către Adunarea generala. Membrii de onoare nu plătesc cotizaţia, iar votul lor in adunarea generala are rol consultativ.

Calitatea de membru al O.N.V.V. se pierde:

a) prin excludere in următoarele cazuri:

 • producerea de prejudicii morale si materiale O.N.V.V. prin activitatea proprie desfăşurata;
 • angajarea persoanei respective in acţiuni ce contravin scopului O.N.V.V.;
 • încălcarea Statutului, a regulamentelor O.N.V.V. de organizare interna si funcţionare, aprobate de organele de conducere;
 • neplata cotizaţiei in cuantumul si la termenul prevăzut de Adunarea generala. Excluderea se hotărăşte de Adunarea generala la propunerea Comitetului executiv.

b) prin retragere la cerere. Hotărârea de retragere este oricând la latitudinea oricărui membru si se face printr-o declaraţie scrisa adresata Comitetului executiv.

Membrii excluşi sau retraşi din O.N.V.V. nu pot revendica întoarcerea veniturilor aduse O.N.V.V. si nu au nici un drept asupra patrimoniului O.N.V.V.

Membrii O.N.V.V. au următoarele drepturi:

 • să participe la Adunările generale si sa-si exprime opinia cu privire la activitatea O.N.V.V. si a organelor de conducere, administrare si control;
 • să participe la toate activităţile O.N.V.V.;
 • dreptul de a vota in Adunarea generala, fiecare membru activ are dreptul la un vot.
 • dreptul de a alege si a fi aleşi in organele de conducere si administraţie ale O.N.V.V. si sa propună, motivat, înlocuirea persoanelor care alcătuiesc organele de conducere, administraţie si control;

Membrii O.N.V.V. au următoarele obligaţii:

 • să susţină interesele O.N.V.V. si sa nu întreprindă nimic prin care. ar putea afecta prestigiul si scopul acesteia;
 • să respecte statutul si hotărârile organelor O.N.V.V..
 • să plătească taxa de înscriere si cotizaţia de membru in cuantumul si la termenul stabilit de Adunarea generala.